Wie zijn wij?

Allinq is een specialist in de telecominfrastructuur. Wij zijn internationaal actief en hebben ook vestigingen in Duitsland, Tsjechië en Denemarken. Allinq verzorgt het complete traject rond de aanleg, beheer en onderhoud van complexe telecominfrastructuur.

Wij verwerken voor de uitvoering van onze opdrachten ook persoonsgegevens. U leest hier hoe wij daarbij uw privacy beschermen. Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Of over het gebruik van uw persoonsgegevens door Allinq? Neem dan contact met ons op via: privacy@allinq.nl.

Cookies

Bezoekt u onze website, dan gebruiken we enkel technische cookies om de website goed te laten functioneren. We gebruiken dus geen cookies waarbij we uw persoonsgegevens verwerken en waarvoor we uw toestemming nodig hebben.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken onder andere persoonsgegevens als dat noodzakelijk is bij het uitvoeren van onze projecten. Dat kan gaan om het maken van een huisaansluiting op verzoek van een provider of bijvoorbeeld om het aanleggen van een communicatienetwerk voor een netbeheerder. Maar ook voor het beantwoorden van uw vragen, om een opdrachtbevestiging, of om een factuur te versturen of te betalen. Verder gebruiken wij ook persoonsgegevens voor het versturen van onze nieuwsbrief of het relatiemagazine als u daar toestemming voor hebt gegeven.

Als u onze panden als bezoeker betreedt, kan het zijn dat er camerabeelden worden gemaakt. Cameratoezicht vindt plaats vanwege de beveiliging van onze eigendommen, het leveren van bewijs en voor kwaliteitsdoeleinden.

Welke gegevens gebruiken we?

We slaan uw contactgegevens op wanneer en waarover we contact met u hebben gehad. Bijvoorbeeld wanneer we een afspraak met u maken of om werkopdrachten te verwerken die we namens onze klanten bij u uitvoeren.

Verder verwerken we persoonsgegevens van medewerkers van onderaannemers of leveranciers die werkzaamheden voor Allinq bij onze opdrachtgevers uitvoeren.

Mogen we uw persoonsgegevens verwerken?

Als Allinq mogen we alleen persoonsgegevens gebruiken om een reden die in de privacywetgeving staat. Zo’n reden heet een grondslag. De mogelijke grondslagen staan in artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De twee belangrijkste grondslagen op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken zijn omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst (artikel 6, eerste lid, onder b AVG) en vanwege de behartiging van een gerechtvaardigd belang (artikel 6, eerste lid, onder f AVG).

Andere grondslagen op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken, zijn toestemming van de betrokkene (artikel 6, eerste lid, onder a AVG) en voldoen aan een wettelijke verplichting (artikel 6, eerste lid, onder c AVG).

Toestemming

Verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming? Dan kunt u uw toestemming op ieder moment intrekken. Vanaf dat moment verwerken wij uw persoonsgegevens niet meer. Tenzij er (ook) een andere grondslag is om uw gegevens te verwerken.

Bijzondere gegevens

In incidentele gevallen kan het voorkomen dat wij bijzondere of gevoelige persoonsgegevens verwerken, zoals bijvoorbeeld een Burgerservicenummer. We mogen dat alleen doen als daar een wettelijke verplichting voor is.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Wij nemen zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen, zodat deze gegevens niet verloren raken. Wij doen dit volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

  • Een voorbeeld van een technische maatregel is dat wij gebruik maken van twee factor authenticatie. Dit houdt in dat er naast het gebruik van een inlognaam en wachtwoord een tweede verificatie van de identiteit van de gebruiker plaats vindt.
  • Een voorbeeld van een organisatorische maatregel is dat alleen daartoe bevoegde medewerkers uw gegevens mogen inzien. En deze medewerkers hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is om hun taken uit te voeren.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens verwerken. Soms zijn wij verplicht om uw gegevens langer te bewaren. Een voorbeeld hiervan is dat we facturen zeven jaar moeten bewaren op grond van de belastingwetgeving.

Delen wij uw gegevens met derden?

Om onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren, kan het nodig zijn om gegevens te delen met andere partijen (derden). Dit kan zowel binnen Nederland zijn als binnen de Europese Unie (EU). Wij delen bijvoorbeeld contactgegevens van klanten met onderaannemers die in opdracht van ons een huisaansluiting maken bij die betreffende klant.

Uiteraard delen wij zo min mogelijk gegevens.

Wat zijn uw rechten?

U heeft een aantal privacy rechten. U kunt ons bijvoorbeeld vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. En als de gegevens niet kloppen, die laten verbeteren. Ook kunt u ons in sommige gevallen vragen om uw gegevens te wissen, over te dragen of de verwerking van uw gegevens te beperken. U kunt uw verzoek indienen via: privacy@allinq.nl.

Tot slot kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. En bent u het niet eens met hoe wij uw gegevens verwerken? Dan kunt u een klacht indienen via het e-mailadres: privacy@allinq.nl of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie

Hier vindt u een overzicht van de meest voorkomende situaties waarin Allinq persoonsgegevens verwerkt. We leggen uit welke soorten gegevens we verwerken, voor welke doelen we dit doen, op basis van welke grondslagen en hoe lang we de gegevens bewaren.

Wijzigen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan wijzigen. Dit gebeurt af en toe, bijvoorbeeld als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn en deze wijzigingen voor u van belang zijn. De meest actuele versie van onze privacyverklaring vindt u steeds op deze website.